Viktiga säkerhetsdirektiv för ägare och operatörer av maskiner

Om du arbetar med maskiner är det viktigt att vara uppdaterad om de senaste säkerhetsdirektiven. I en maskinsäkerhet kurs får du lära dig definitioner och krav för tillverkare och användare av maskiner. Andra direktiv som också kan påverka maskiner gås igenom. Här är en sammanfattning av några av de viktigaste säkerhetsdirektiven för ägare och operatörer av maskiner.

Lagen om produktansvar

Lagen om produktansvar fastställer den rättsliga ramen för vem som är ansvarig om en produkt orsakar skada eller skada. Den gäller för alla produkter som säljs, leasas, hyrs ut eller ges bort. Lagen gäller också för produkter som importeras till Kanada. Enligt lagen är tillverkare och importörer av produkter ansvariga för alla skador som orsakas av deras produkter. Om en produkt visar sig vara defekt kan tillverkaren eller importören hållas ansvarig även om de inte kände till defekten eller om de vidtog alla rimliga åtgärder för att förhindra den. Användare av produkter är inte ansvariga enligt lagen.

Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

I EMC-direktivet fastställs krav på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). EMC är den elektriska och elektroniska utrustningens förmåga att fungera korrekt i en elektromagnetisk miljö utan att orsaka störningar. Direktivet gäller all elektrisk och elektronisk utrustning som använder eller genererar elektromagnetiska fält. Enligt direktivet ska tillverkarna konstruera och tillverka sina produkter så att de inte skapar störningar och inte påverkas av störningar från andra källor. Tillverkarna måste också tillhandahålla information till användarna om hur de kan använda sina produkter på ett säkert sätt i en elektromagnetisk miljö.

ATEX-direktivet

I ATEX-direktivet fastställs krav på utrustning och skyddssystem som är avsedda att användas i explosiva omgivningar. En explosiv atmosfär är en blandning av brandfarliga gaser eller ångor, luft och syre där förbränning kan uppstå. Direktivet gäller för all utrustning och alla skyddssystem som kan orsaka en explosion om de fungerar dåligt när de används i en explosiv atmosfär. Enligt direktivet ska tillverkarna konstruera och tillverka sina produkter så att de inte kan orsaka en explosion om de fungerar dåligt när de används i en explosiv atmosfär. Tillverkarna måste också informera användarna om hur de ska använda sina produkter på ett säkert sätt i en explosiv atmosfär.

LVD-direktivet

Lågspänningsanordningar (LVD) är anordningar som fungerar vid 50 volt (V) växelström (AC) eller 120 V likström (DC). I LVD-direktivet fastställs krav för konstruktion, tillverkning och märkning av lågspänningsanordningar som är avsedda att användas i miljöer där det finns risk för elektriska stötar. Enligt direktivet ska tillverkarna konstruera och tillverka sina produkter så att de inte orsakar elektriska stötar om de fungerar dåligt när de används i en miljö där det finns risk för elektriska stötar. Tillverkarna måste också tillhandahålla information till användarna om hur de kan använda sina produkter på ett säkert sätt i sådana miljöer.

Det här är bara några av de viktigaste säkerhetsdirektiven för ägare och operatörer av maskiner. Om du vill ha mer information om säkerhetsnormer och -direktiv, se till att gå en maskinsäkerhetskurs från en välrenommerad leverantör såsom FA-kurs.

Lämna ett svar